امروز پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
مهندسی و بازرسی ( پنتا)
عادی

گروه نیازمندی ها

مهندسی و بازرسی ( پنتا)

درباره شرکت

مدیر عامل : سید مهدی موسوی
فعالیت : خدمات بازرسی و استاندارد سازی وسایل تفریحی و آزمایشگاه تعیین جذب ضربه (HIC)