امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
نیکل قالب
عادی

گروه نیازمندی ها

نیکل قالب

درباره شرکت

مدیر عامل : دکتر محمد منگلی
فعالیت : ساخت قالبهای عروسک به روش الکتروفرمینگ-قالبهای روتیشن